آموزش

آموزش

فرایند آموزش، از زمان پیدایش انسان آغاز شده و به عقیده برخی افراد آموزش و تربیت از نظر قدمت دومین پیشه انسان‌ها بوده‌ است. هیچ جامعه انسانی‌ای وجود نداشته است که اهمیت آموزش را رد کند.


آموزش و توانمندسازی کارکنان، باید یکی از اهداف اصلی کسب و کارها بوده و باید بر این باور بود که بهره وری هر کسب و کار در گرو کارکنانی تحصیل کرده و توانمند است و سرمایه گذاری در این حوزه نتایج رضابت بخشی را به همراه خواهد داشت. بنابراین آموزش و افزایش مهارتهای شغلی کارکنان برای فعالیتهایی که موردنظر است شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که میتواند بر توانمند سازی مجموعه تاثیر به سزایی داشته باشد.

 

مشاهده دوره های برگزار شده

خدمات ما:

- ارائه آموزش های حرفه ای در حوزه های مختلف

- برنامه ریزی و راهبری دپارتمان آموزش سازمان ها

- برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی متناسب با نیاز روز هر حوزه

- ارائه خدمات سنجش و ارزیابی توانمندی افراد سازمان جهت یافتن سطح دانش در واحد مورد نظر و ارتقاء، متوازن سازی و ایجاد اشتراک میان تجارب عملی افراد

- برگزاری برنامه های آموزشی درون سازمانی با قابلیت سفارشی سازی نسبی برنامه با توجه به نیازها و چالش های موجود در سازمان و ارائه گزارشات مورد نیاز جهت ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی پس از برگزاری

- مدیریت آموزش سازمانی (نیازسنجی آموزشی، یافتن راهکارها و استاندارد سازی توانمندی ها، برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل و …) برای سازمان های متقاضی برونسپاری آموزش

 

ارسال درخواست